วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
กิจกรรม

สส.สก.เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2566

สส.สก. นำโดย นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคม, นายเอกบุตร พรหมเมศวร์ ผู้จัดการสมาคม ร่วมมือระหว่าง ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานกรรมการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด อบรมโครงการสัมมนาพัฒนาความรู็ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด