วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
กิจกรรม

สส.สก. เข้าร่วมประชุมประธานและผู้จัดการศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.

วันที่ 1-3 กันยายน 2566

สส.ชสอ. ร่วมกับ สส.สท., สส.สก. และ ชสอค. จัดประชุมประธานและผู้จัดการศูนย์ประสานงาน

ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมสีดา รีสอร์ท ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 299 คน จาก 156 ศูนย์ โดยมีการบรรยายตามหัวข้อดังนี้

– การดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ. โดย นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม สส.ชสอ. และคณะ

– บรรยาย “ สส.สท. “ โดย นายสุรพล กมุทชาติ นายกสมาคม สส.สท. และคณะ

บรรยาย “ สส.สก. และ ชสอค. “ โดย นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคม สส.สก. และคณะ

– บรรยาย “ บริบทและการบริหารงานศูนย์ประสานงาน “ โดย นาวาเอก เอนก ภาคีรักษ์ และคณะ

– บรรยาย “ การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน “ โดย นายพิทยา เรืองจันทร์

– บรรยาย “ การบริหารงบประมาณรายได้ ของศูนย์ประสานงาน “ โดย พลตำรวจตรีโชติ ไทยยิ่ง และคณะ

และวันที่ 3 กันยายน 2566 บรรยายพิเศษ “สหกรณ์ จัดสวัสดิการยามมีชีวิต ฌาปนกิจจัดสวัสดิการให้สมาชิกยามจากไป “ โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย