วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
กิจกรรม

สส.สก. เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.

วันที่ 22-24 กันยายน 2566

สส.สก. เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงาน และประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์-อาทิตย์ที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมสีดา รีสอร์ต ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 251 คน บรรยายตามหัวข้อดังนี้

– บรรยาย “การดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ.” โดย นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม สส.ชสอ. และคณะ

– บรรยาย “ สส.สท. “ โดย นายสุรพล กมุทชาติ นายกสมาคม สส.สท. และคณะ

– บรรยาย “ สส.สก. และ ชสอค. “ โดย นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคม สส.สก. และคณะ

– บรรยาย “ พัฒนาศักยภาพบุคลากร “ โดย นางจรรยาพร ผลยังส่ง และ Team Bilding

และวันที่ 24 กันยายน 2566 สรุปประเด็นและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ”