วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
กิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคม สส.สก.,นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน นายกสมาคม สสอค. พร้อมด้วย นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม สส.ชสอ.,
นายสัญชัย รอบรู้ อุปนายก สส.ชสอ., นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ กรรมการ สสอค., นายธวัช จิตรชอบค้า ผู้จัดการ สส.สท., นายสมชาย รัตนอารี ผู้จัดการ สส.ชสอ., และนางสุนารี มีทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในการศึกษาดูงานในส่วนของงานฌาปนกิจ ทั้งนี้สมาคมได้มีการชี้แจงการดำเนินงาน และนโยบาย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนสมาชิก และโครงการต่างๆที่เกิดขึ้น

สสอค. สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทร และห่วงใย

สอบถามเพิ่มเติม 02-4961337