วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ประกาศ

ประกาศรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ

มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที 24 เมษายน 2567 อนุมัติให้รับสมัครสมาชิก สส.สก. กรณีพิเศษอายุระหว่าง 20 – 45 ปี ประจำปี 2567

https://drive.google.com/file/d/1MZ7zeZMmSphALIfg6OZu1yFgNheRg1z8/view?usp=sharing