วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
ประกาศรับสมัครสมาชิก

ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.สก.

ประกาศ สส.สก. ลำดับที่ 102/2566 เรื่องหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกขบวนการสหกรณ์ไทย

อายุระหว่าง 20 – 40 ปี ประจำปี 2567